1. Strona główna
  2. Polityka etyczna

Zasady etyki publikacyjnej

Etyczne standardy i procedury

Grupa Wydawnicza Semantika zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Podejmujemy wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

Obowiązki i odpowiedzialność autorów

Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Artykuły są publikowane po wyrażeniu zgody przez autorów na przekazanie praw autorskich. Na autorach spoczywa obowiązek gwarantowania pełnej oryginalności prac przedłożonych do czasopisma Współczesna Medycyna Laboratoryjna | Contemporary Laboratory Medicine, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych danych. Jeżeli w tekście wykorzystane zostały fragmenty lub stwierdzenia innych autorów, należy odnotować to właściwym przypisem lub cytatem. Opublikowane artykuły powinny zawierać listę wykorzystanych materiałów oraz informację na temat dofinansowania badań. Ponadto autorzy nie mogą składać do publikacji materiałów, które wcześniej zostały opublikowane w tym samym kształcie w innych czasopismach. Jeżeli podobne materiały zostały opublikowane w innych wydawnictwach lub zaprezentowane podczas konferencji lub sympozjów naukowych, podczas składania tekstu autor zobowiązany jest do podania tego faktu. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji naukowo-badawczych muszą zostać przez autorów wymienione.

W związku z powyższym autor jest zobowiązany do złożenia Redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

Artykuły, które zostaną przyjęte do druku w dwumiesięczniku Współczesna Medycyna Laboratoryjna | Contemporary Laboratory Medicine nie mogą naruszać kanonu rzetelności i uczciwości naukowej oraz zasad etycznych i standardów obowiązujących w nauce.

Autorzy zachowują prawo prezentowania swoich artykułów publikowanych w Kwartalniku na konferencjach i zjazdach naukowych.

Kryteria autorstwa i/lub kto powinien być wymieniony jako współautor

Grupa Wydawnicza Semantika w zakresie kryteriów autorstwa i/lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf.

Komitet Redakcyjny czasopisma zwalcza przykłady nieuczciwości naukowej obejmujące zjawiska ghostwriting (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz guest authorship (gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie ma miejsca, a pomimo to jest on wymieniony jako autor lub współautor publikacji). Guest authorship jest poważnym naruszeniem standardów oraz norm integralności naukowej i akademickiej i godzi w rzetelność i niezależność naukową autora.

Obowiązki i odpowiedzialność recenzentów

Komitet Redakcyjny czasopisma wstępnie kwalifikuje przesłane materiały do publikacji i podejmuje ostateczną decyzję o zamieszczeniu ich w czasopiśmie, biorąc pod uwagę oczekiwania czytelników i autorów. Wszystkie teksty przesłane do redakcji i zakwalifikowane do publikacji podlegają procesowi recenzji, która jest przeprowadzana z zachowaniem zasad anonimowości w modelu double-blind review process. Przesłanie artykułu do jest równoznaczne ze zgodą autora na przyjętą przez Redakcję procedurę recenzowania. Recenzent dokonuje recenzji na podstawie przygotowanych pytań, może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.

Obowiązki i odpowiedzialność redaktorów

Redaktorzy naukowi czasopisma są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w zrównoważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.

Komitet Redakcyjny zobowiązany jest do rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeżeli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji.