1. Strona główna
 2. Zasady publikacji

Zasady publikacji prac

Dwumiesięcznik Współczesna Medycyna Laboratoryjna | Contemporary Laboratory Medicine przyjmuje do druku prace przeglądowe i kazuistyczne oraz oryginalne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Nadsyłane artykuły winny dotyczyć następujących obszarów:

 • analityki medycznej,
 • diagnostyki hematologicznej i koagulologicznej,
 • diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej,
 • diagnostyki genetycznej,
 • immunologii,
 • transfuzjologii,
 • cytomorfologii,
 • biologii molekularnej,
 • chemii i biochemii klinicznej,
 • toksykologii medycznej i sądowej,
 • epidemiologii i zdrowia publicznego,
 • kontroli jakości, systemów automatyzacji badań laboratoryjnych oraz interpretacji wyników.

Czasopismo publikuje również sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Pismo zamieszcza również artykuły redakcyjne, które są pisane na specjalne zaproszenie redakcji i nie są poddawane ocenie recenzentów.

Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.medycyna-laboratoryjna.pl.

Składanie prac

Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: monika.slusarska@semantika.pl.

Wymagania dotyczące tekstu: czcionka 12 pkt, odstępy 1,5 cm między wierszami, marginesy 2,5 cm. Tekst nie powinien być formatowany. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin, ale w miejscu proponowanym przez autora trzeba umieścić odpowiednią informację, np. tabela 1, rycina 3. Tabele i ryciny (wykresy, schematy, fotografie) powinny być dołączone w osobnych plikach (łączna maksymalna liczba – 6).

Wskazówki szczegółowe

Strona tytułowa artykułu powinna zawierać tytuł pracy, pełne imiona i nazwiska autorów, nazwy ośrodków lub instytucji, w których pracują autorzy, imię i nazwisko, adres mailowy i pocztowy oraz numer telefonu autora odpowiedzialnego za korespondencję,

Tytuł pracy, streszczenie i słowa kluczowe powinny być podane w języku polskim oraz angielskim. Streszczenie powinno mieć objętość minimum 250, a maksimum 300 słów dla prac oryginalnych, a od 100 do 150 słów dla prac przeglądowych i kazuistycznych. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.

Należy podać 3–4 słowa kluczowe, zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading).

Tekst pracy:

 • w pracy oryginalnej powinien być wyszczególniony: wstęp i cel pracy, materiał, metody (lub materiał i metody), wyniki, dyskusja, wnioski;
 • w pracach przeglądowych – układ dowolny;
 • w pracach kazuistycznych – wstęp (powód zainteresowania przypadkiem), opis przypadku, omówienie charakterystycznych objawów, wyników leczenia itp., podsumowanie.

Podziękowania i oświadczenia prosimy umieszczać na końcu artykułu.

Piśmiennictwo: prace cytowane w tekście powinny być numerowane wg kolejności cytowań; odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych; należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót i wsp., tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus) oraz kolejno rok, numer tomu, pierwszą i ostatnią stronę pracy:

Izdebski R, Baraniak A, Zabicka D i wsp. VIM/IMP carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Poland: epidemic Enterobacter hormaechei and Klebsiella oxytoca lineages. J Antimicrob Chemother 2018; 73: 2675-2681.

W przypadku pozycji książkowych należy podać ponadto pełny tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania:

Dembińska-Kieć A, Naskalski JW, Solnica B. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.
Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna przekraczać 30 dla prac oryginalnych i kazuistycznych, a 60 dla prac przeglądowych.

Całkowita objętość prac, włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i streszczenia, nie może przekraczać:

 • dla prac oryginalnych i przeglądowych – 15 stron;
 • dla prac kazuistycznych – 8 stron;
 • wspomnień – 3 stron.

Strona maszynopisu to 1800 znaków.

Tabele należy ponumerować liczbami arabskimi według kolejności pojawiania się w pracy. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcia skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.

Ryciny i fotografie prosimy numerować liczbami arabskimi i załączać w oddzielnych plikach. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Prosimy „nie osadzać” rysunków i fotografii w dokumentach MS Office. Rozmiar ryciny (fotografii) wraz z oznaczeniami i legendą nie powinien być większy niż 16 na 12 cm. Ryciny i fotografie są umieszczane w artykule w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone, prosimy zatem o ich staranne wykonanie. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację.

Na zamieszczenie fotografii wykorzystującej wizerunek osób (pacjentów) autor artykułu powinien uzyskać zgodę osoby fotografowanej i autora fotografii.

Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Nie należy używać skrótów w tytule pracy.

Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (Systéme International d’Unités).

Oświadczenia

Umowa wydawnicza

Do każdej pracy nadesłanej do redakcji wymagane jest dołączenie umowy wydawniczej, podpisanej przez wszystkich autorów, w której autorzy przekazują Grupie Wydawniczej Semantika Sp. z o.o. prawa autorskie i wydawnicze, oświadczają, że praca nie była już publikowana lub oddana jednocześnie do druku w innym wydawnictwie oraz informują o braku lub istnieniu konfliktu interesów ze wskazaniem, jaki konflikt interesów zachodzi, ewentualnych źródłach finansowania badań do publikacji (grant, instytucja naukowo-badawcza, stowarzyszenie, inny podmiot) lub o ich braku.

O zakresie pracy autorów

Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu badań itp., oraz afiliacji każdego z autorów. Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki ghostwriting i guest authorship jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.

Zgoda komisji ds. etyki w nauce

Zgoda jest wymagana w przypadku prac przedstawiających wyniki badań z udziałem chorych lub ochotników. Postępowanie autorów musi być zgodne z wymogami Deklaracji Helsińskiej w jej aktualnym brzmieniu (obecnie z 2008 r.). Autorzy powinni uzyskać zgodę właściwej komisji ds. etyki w nauce na przeprowadzenie badania i podpisaną świadomą zgodę każdej osoby biorącej udział w badaniu. Zgoda komisji bioetycznej jest też wymagana w przypadku prac na ludzkim materiale biologicznym (a także w pracach retrospektywnych). Informacje takie powinny być umieszczone w rozdziale „Materiał i metody”. Autorzy prac są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych chorych.

Recenzowanie prac

Prace nadesłane do Redakcji podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Recenzent jest osobą, której kompetencje w danej dziedzinie poświadczone są dorobkiem naukowym. Jest niezależny od autora recenzowanej pracy i nie pozostaje w zależności z redakcją czasopisma. Każda praca recenzowana jest przez minimum dwóch niezależnych recenzentów w modelu, w którym autor lub autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). Recenzent dokonuje recenzji, oceniając punktowo w zależności od typu pracy:

 • aktualność tematyki,
 • jasność celu pracy,
 • strukturę pracy,
 • czy temat odpowiada treści pracy,
 • czy cel pracy odpowiada tematyce,
 • opis materiału i metod,
 • poprawność opracowania statystycznego,
 • czy omówienie i dyskusja są jasne i wyczerpujące,
 • poprawność cytowania piśmiennictwa

oraz załącza indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu.

Sugestie recenzentów są przedstawione autorowi w postaci pisemnej drogą mailową. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Praca jest akceptowana do publikacji po otrzymaniu pozytywnych opinii ekspertów przez redaktora naukowego działu. Zasady recenzowania prac są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl).

Uwagi końcowe

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Inne zmiany są konsultowane z autorami. Redakcja przekazuje autorom pracę do autoryzacji z prośbą o odesłanie jej w ciągu trzech dni. W przypadku nienadesłania autoryzacji w ciągu siedmiu dni od przesłania pracy Redakcja zastrzega sobie prawo do uznania artykułu za zautoryzowany.

Stosowanie się do przedstawionych wymagań jest warunkiem koniecznym do opublikowania pracy w czasopiśmie. Nie ma możliwości zrecenzowania i opublikowania artykułu niespełniającego wymogów formalnych.